Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici alcatraz.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka ALCATRAZ j.d.o.o.

ALCATRAZ j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice alcatraz.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije ALCATRAZ j.d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@alcatraz.hr

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe alcatraz.hr internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu alcatraz.hr

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka ALCATRAZ j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka”” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici alcatraz.hr

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

ALCATRAZ j.d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na alcatraz.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, ALCATRAZ j.d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti,  određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. ALCATRAZ j.d.o.o. ili njegov Pružatelj usluga distribucije robe, također može od Krajnjeg Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe osobno od strane Krajnjeg Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

ALCATRAZ j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju.

Osobne podatke će ALCATRAZ j.d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. ALCATRAZ j.d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži ALCATRAZ j.d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@alcatraz.hr U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje ALCATRAZ j.d.o.o. proizvoda i usluga, ALCATRAZ j.d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@alcatraz.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

Zaštitu podataka ALCATRAZ j.d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako ALCATRAZ j.d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s alcatraz.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti alcatraz.hr Internetsku stranicu. ALCATRAZ j.d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

 

 

PRIVACY POLICY

This declaration of privacy policy applies to the confidentiality of the data contained on the website alcatraz.hr and that are collected by the usage of the site and stored in databases of ALCATRAZ j.d.o.o.

ALCATRAZ j.d.o.o. as a provider of a web page alcatraz.hr complies with the  law regulations in order to protect user privacy.

End users are instructed to read all of the information on this page to learn what kind of information  ALCATRAZ j.d.o.o.  is collecting  and how we are using it.

The end user who has any questions regarding confidentiality can send an e-mail message to an info@alcatraz.hr

End users are instructed to carefully read this statement of confidentiality. By accessing or using our website, the End user confirms that he has read, understood and agrees with all the terms of confidentiality of data and usage of alcatraz.hr web page.

If the end user does not agree with this Privacy Policy, we refer to the End User to leave and does not access and  does not use the website alcatraz.hr

This declaration of privacy policy ALCATRAZ j.d.o.o. can  change at any time by posting the revised Privacy Policy of the “Privacy policy” section on the website. Changes to Privacy Policy is effective immediately after publication on the website alcatraz.hr

Each end user is solely responsible and obligated to periodically review this page and to examine any changes in the Privacy policy. Continued use of the website by the end user after privacy policy  changes are published, means that the end user acknowledges and accepts all the terms of the revised Privacy Policy.

ALCATRAZ j.d.o.o. collects informations that identifies a specific End User. When the end user is involved in certain activities on alcatraz.hr the website, such as opening an account, ordering products or services, filing out the polls, posting comments, giving feedback, ALCATRAZ j.d.o.o. can request the End User to provide certain information about himself such as his name, address (including ZIP code), e-mail address, phone number,date of birth, information on the number of credit card, expiry date, specific authorization code and other  associated informations. ALCATRAZ j.d.o.o. or its service provider of product distribution, can also request at any time the identity card of the End user or ask for approval of scanning personal identification card at the time of delivery of the package when you receive the products in person for the purpose of identification of who has taken the package and can attach that document to the records of customers catalog sales.

Participation in the identification  activities and provision of personal information is a decision of the End User. If the end user does not provide this required information for a particular activity that requires it, the end user shall not be permitted to engage in that activity.

ALCATRAZ j.d.o.o. will not share personal information of the End User with other parties except as described in the next section and in a situation where positive regulations demanded.

ALCATRAZ j.d.o.o. will use the personal data  to send and distribute  administrative and promotional e-mail messages, data analysis, process credit card payments. ALCATRAZ j.d.o.o. may share personal information of the End User with service providers of product distributions  to fulfill orders, deliver packages, send postal and e-mail messages.

The end user has the ability to access and change personal information that is provided by  ALCATRAZ j.d.o.o. The end user can change any of his personal information by sending e-mail message to info@alcatraz.hr. In this e-mail message, end user should specify his name, address and e-mail address, and what information he wish to complement.

To be able to make a purchase of ALCATRAZ j.d.o.o. products and services, ALCATRAZ j.d.o.o. is asking for permission to send the End User administrative and promotional e-mail messages. If the end user does not want to receive e-mail messages at any time after registering can choose the option to cancel receiving e-mail messages by sending e-mail message to info@alcatraz.hr or selecting the cancel newsletter link that is found in every newsletter message.

ALCATRAZ j.d.o.o. has taken data protection seriously and we took various precautions to protect personal information. Unfortunately, no data transmission over the Internet or any wireless network can not be 100% sure. As a result, although ALCATRAZ j.d.o.o. implemented commercially reasonable safeguards to protect the data  can not guarantee the security of any information transmitted to or from the alcatraz.hr web site and is not responsible for the actions of any third party who receives such information.

Minors under the 14 years of age  may not use the website alcatraz.hr. ALCATRAZ j.d.o.o. does not collect or retain information from anyone who is under the 14years of age and therefore no part of the website is designed in a way to attract anyone who is under the 14 years of age old.