Kako kupovati

Na našim stranicama možete kupovati samo ako ste registrirani korisnik Portala. To Vam omogućava da podatke popunjavate samo jednom.

Postupak registracije:
1. Na naslovnoj stranici odaberite opciju Registrirajte se.
2. Upišite željeno korisničko ime, ime, prezime, ime za prikaz, adresu elektroničke pošte, kućnu adresu, grad, zemlju, poštanski broj, broj telefona i lozinku. Kliknite na tipku Registracija. (Ti podaci se kasnije automatski prenose u formu za plaćanje).
3. U sandučić elektroničke pošte dobit ćete e-mail dobrodošlice s potvrdom unesenih podataka. (Ako ga za nekoliko minuta ne vidite u dolaznoj pošti, provjerite pretinac bezvrijedne pošte, odnosno Junk mail.)
4. Nakon registracije ćete biti automatski prijavljeni na portal što možete vidjeti u gornjem desnom uglu ekrana.

Napomene:
Svojim podacima o registraciji uvijek možete pristupiti klikom na poveznicu „Moj račun“ www.alcatraz.hr/moj-racun ( u gornjem desnom kutu stranice, nakon čega ćete moći odabrati poveznice:
1. Uredi podatke za prijavu: za promjenu imena, prezimena, imena za prikaz, e-mail adrese ili se deregistrirati.
2.Uredi lozinku: za promjenu lozinke
3. Uredi profil: za izmjenu ostalih podataka i postavki.

Webshop i kupnja:
U webshopu možete pretraživati kroz tražilicu, izbornik za odabir po grupama.
U detaljnom prikazu proizvoda možete vidjeti sve detalje o njemu te klikom na tipku Kupi dodati željeni broj proizvoda u košaricu.

U košarici možete pregledati sve proizvode koje imate u košarici te možete:
– ukloniti proizvod iz košarice
– promijeniti količinu proizvoda za narudžbu
– klikom na naziv proizvoda pogledati detalje proizvoda
– nastaviti s kupovinom

Status košarice uvijek možete pregledati dok ste prijavljeni klikom na tu poveznicu košarice za detaljniji prikaz.

Kada ste zadovoljni sa sadržajem košarice, kliknite tipku KRENI NA PLAĆANJE. Ponovno će Vam se prikazati sadržaj košarice.

Potrebno je unijeti podatke za naplatu i za dostavu.
Ako ste već kupovali kod nas, pojavit će Vam se podaci koje ste popunili pri prethodnim kupnjama.
Ako je potrebno, možete unijeti napomenu u polje Napomena.

Odaberite vrstu naplate (transakcijski račun).
Kliknite NARUČITE za nastavak ili odustanite ako želite promijeniti sadržaj košarice ili odustati od kupnje.

Ukoliko kliknete na NARUČITE vaša narudžba će biti provedena a na ekranu će se ispisati broj narudžbe.

 

 

HOW TO BUY

On our site you can buy only if you are a registered user of the site. This enables you to fill in data only once.

The registration procedure:
1. On the home page, select Register.
2. Enter the desired user name, first name, last name, display name, email address, home address, city, country, postal code, phone number and password. Click on the button Register. (These data are later transferred automatically to the form of payment).
3. In the e-mail inbox you will receive a welcome email with a confirmation of the data entered. (If for a few minutes you do not see your inbox, check the inbox of spam, or junk mail.)
4. After registration you will be automatically logged in to the portal which you can see in the top right corner of the screen.

 Notes:

Your registration data can always be accessed by clicking on the link “My Account” www.alcatraz.hr/moj-racun (in the top right corner of the page, then you will be able to select links:
1. Edit login data: to change the name, last name, display name, e-mail address or unregistered.
2. Edit password: Change password
3. Edit profile: to modify other data and settings.

Shop and purchase:

In the webshop you can search through a search engine, the menu for selecting the groups.

In the detailed view of the product, you can see all the details of it and if you click on the button “Buy” to add the desired number of products in shopping cart.

In the shopping cart, you can view all the products you have in your shopping cart and you can:
– Remove the product from the shopping cart
– Change the quantity of the order
– Click on the product name to see product details
– Continue shopping

You can always check your shopping cart status while you are logged in by clicking on the shopping cart link  for a detailed view.

When you are satisfied with your shopping cart, click  GO TO PAYMENT. Once again you will see your shopping cart content.

It is necessary to enter billing and shipping information.
If you’ve shopped with us, you will have the information that you filled out in previous purchases.
If necessary, you can enter a note in the Note box.

Select the type of payment (bank account).
Click ORDER to resume or cancel if you want to change your shopping cart content or abandon the purchase.

If you click on the ORDER your order will be carried out and the screen will display the order number.